بین کامپوننت‌ها state به اشتراک گذاشتن

گاهی اوقات، شما میخواهید که state دو کامپوننت همیشه با هم تغییر کند. برای انجام این کار، state را از هر دو کامپوننت حذف کنید، آن را به نزدیکترین والد مشترک آنها منتقل کنید، و سپس آن را از طریق props به آنها منتقل کنید. این به عنوان بالا بردن state شناخته میشود، و این یکی از متداول ترین کارهایی است که شما در حین نوشتن کد ری‌اکت انجام خواهید داد.

You will learn

 • چگونه state را با بالا بردن آن بین کامپوننت‌ها به اشتراک بگذارید
 • کامپوننت‌ های کنترل شده و کنترل نشده چیست

بالا بردن state با مثال

در این مثال یک کامپوننت والد Accordion دو کامپوننت جداگانه Panel را رندر میکند:

 • Accordion
  • Panel
  • Panel

هر کامپوننت Panel یک isActive state دارد که مشخص میکند که آیا محتوای آن قابل مشاهده است یا خیر.

برای هر دو کامپوننت Panel دکمه Show را فشار دهید:

import { useState } from 'react';

function Panel({ title, children }) {
 const [isActive, setIsActive] = useState(false);
 return (
  <section className="panel">
   <h3>{title}</h3>
   {isActive ? (
    <p>{children}</p>
   ) : (
    <button onClick={() => setIsActive(true)}>
     Show
    </button>
   )}
  </section>
 );
}

export default function Accordion() {
 return (
  <>
   <h2>Almaty, Kazakhstan</h2>
   <Panel title="About">
    With a population of about 2 million, Almaty is Kazakhstan's largest city. From 1929 to 1997, it was its capital city.
   </Panel>
   <Panel title="Etymology">
    The name comes from <span lang="kk-KZ">алма</span>, the Kazakh word for "apple" and is often translated as "full of apples". In fact, the region surrounding Almaty is thought to be the ancestral home of the apple, and the wild <i lang="la">Malus sieversii</i> is considered a likely candidate for the ancestor of the modern domestic apple.
   </Panel>
  </>
 );
}

توجه کنید که فشار دادن دکمه یکی از پنل‌ها بر روی پنل دیگر تاثیری ندارد—آنها مستقل هستند.

Diagram showing a tree of three components, one parent labeled Accordion and two children labeled Panel. Both Panel components contain isActive with value false.
Diagram showing a tree of three components, one parent labeled Accordion and two children labeled Panel. Both Panel components contain isActive with value false.

در ابتدا، isActive state هر Panel برابر false است، بنابراین هر دو به صورت فشرده نمایش داده میشوند.

The same diagram as the previous, with the isActive of the first child Panel component highlighted indicating a click with the isActive value set to true. The second Panel component still contains value false.
The same diagram as the previous, with the isActive of the first child Panel component highlighted indicating a click with the isActive value set to true. The second Panel component still contains value false.

کلیک کردن روی دکمه هر Panel فقط state isActive آن Panel را به روز میکند.

اما حالا فرض کنید که میخواهید فقط یک پنل در هر زمان باز شود. در این طراحی، باز کردن پنل دوم باید پنل اول را ببندد. چگونه این کار را انجام میدهید؟

برای هماهنگ کردن این دو پنل، شما باید state آنها را به یک کامپوننت والد در سه مرحله “بالا ببرید”:

 1. حذف state از کامپوننت‌های فرزند.
 2. انتقال داده‌های ثابت از والد مشترک.
 3. اضافه کردن state به والد مشترک و انتقال آن همراه با event handlers.

این به کامپوننت Accordion اجازه میدهد که هر دو Panel را هماهنگ کند و فقط یکی را در هر زمان باز کند.

قدم ۱: حذف state از کامپوننت‌های فرزند

شما کنترل isActive را به کامپوننت والد Panel میدهید. این به این معنی است که کامپوننت والد isActive را به عنوان یک prop به Panel منتقل میکند. با حذف این خط از کامپوننت Panel شروع کنید:

const [isActive, setIsActive] = useState(false);

و به جای آن، isActive را به لیست prop های Panel اضافه کنید:

function Panel({ title, children, isActive }) {

حالا کامپوننت والد Panel میتواند isActive را با انتقال آن به عنوان prop کنترل کند. متقابلا، کامپوننت Panel دیگر کنترلی بر روی مقدار isActive ندارد—حالا این کار به عهده کامپوننت والد است!

قدم ۲: انتقال داده‌های ثابت از والد مشترک

برای بالا بردن state، شما باید نزدیکترین کامپوننت والد مشترک میان دو کامپوننت فرزند که میخواهید آن ها را هماهنگ کنید، پیدا کنید:

 • Accordion (نزدیک ترین والد مشترک)
  • Panel
  • Panel

در این مثال، این کامپوننت Accordion است. از آنجایی که این کامپوننت بالاتر از هر دو پنل قرار دارد و میتواند prop های آنها را کنترل کند، این کامپوننت منبع اصلی برای اینکه کدام پنل در حال حاضر فعال است میباشد. کامپوننت Accordion را طوری تغییر دهید که مقدار ثابت isActive را (به عنوان مثال، true) به هر دو پنل منتقل کند:

import { useState } from 'react';

export default function Accordion() {
 return (
  <>
   <h2>Almaty, Kazakhstan</h2>
   <Panel title="About" isActive={true}>
    With a population of about 2 million, Almaty is Kazakhstan's largest city. From 1929 to 1997, it was its capital city.
   </Panel>
   <Panel title="Etymology" isActive={true}>
    The name comes from <span lang="kk-KZ">алма</span>, the Kazakh word for "apple" and is often translated as "full of apples". In fact, the region surrounding Almaty is thought to be the ancestral home of the apple, and the wild <i lang="la">Malus sieversii</i> is considered a likely candidate for the ancestor of the modern domestic apple.
   </Panel>
  </>
 );
}

function Panel({ title, children, isActive }) {
 return (
  <section className="panel">
   <h3>{title}</h3>
   {isActive ? (
    <p>{children}</p>
   ) : (
    <button onClick={() => setIsActive(true)}>
     Show
    </button>
   )}
  </section>
 );
}

سعی کنید مقادیر isActive را در کامپوننت Accordion ویرایش کنید و نتیجه را در صفحه مشاهده کنید.

قدم ۳: اضافه کردن state به والد مشترک

بالا بردن state معمولا طبیعت آنچه را که به عنوان state ذخیره میکنید تغییر میدهد.

در این مثال، فقط یک پنل در هر زمان باید فعال باشد. این به این معنی است که کامپوننت والد مشترک Accordion باید اینکه کدام پنل فعال است را پیگیری کند. به جای یک مقدار boolean، میتوانید از یک عدد به عنوان ایندکس پنل فعال برای متغیر state استفاده کنید:

const [activeIndex, setActiveIndex] = useState(0);

هنگامی که activeIndex برابر 0 است، پنل اول فعال است، و هنگامی که برابر 1 است، پنل دوم فعال است.

کلیک کردن روی دکمه “Show” در هر Panel باید ایندکس فعال در Accordion را تغییر دهد. یک Panel نمیتواند state activeIndex را مستقیما تغییر دهد زیرا در داخل Accordion تعریف شده است. کامپوننت Accordion باید به صورت صریح به کامپوننت Panel اجازه دهد که state آن را تغییر دهد با انتقال یک event handler به عنوان prop:

<>
<Panel
isActive={activeIndex === 0}
onShow={() => setActiveIndex(0)}
>
...
</Panel>
<Panel
isActive={activeIndex === 1}
onShow={() => setActiveIndex(1)}
>
...
</Panel>
</>

<button> داخل Panel اکنون از onShow prop به عنوان event handler کلیک استفاده میکند:

import { useState } from 'react';

export default function Accordion() {
 const [activeIndex, setActiveIndex] = useState(0);
 return (
  <>
   <h2>Almaty, Kazakhstan</h2>
   <Panel
    title="About"
    isActive={activeIndex === 0}
    onShow={() => setActiveIndex(0)}
   >
    With a population of about 2 million, Almaty is Kazakhstan's largest city. From 1929 to 1997, it was its capital city.
   </Panel>
   <Panel
    title="Etymology"
    isActive={activeIndex === 1}
    onShow={() => setActiveIndex(1)}
   >
    The name comes from <span lang="kk-KZ">алма</span>, the Kazakh word for "apple" and is often translated as "full of apples". In fact, the region surrounding Almaty is thought to be the ancestral home of the apple, and the wild <i lang="la">Malus sieversii</i> is considered a likely candidate for the ancestor of the modern domestic apple.
   </Panel>
  </>
 );
}

function Panel({
 title,
 children,
 isActive,
 onShow
}) {
 return (
  <section className="panel">
   <h3>{title}</h3>
   {isActive ? (
    <p>{children}</p>
   ) : (
    <button onClick={onShow}>
     Show
    </button>
   )}
  </section>
 );
}

این بالا بردن state را کامل میکند! انتقال state به کامپوننت والد مشترک به شما اجازه داد که دو پنل را هماهنگ کنید. استفاده از ایندکس فعال به جای دو پرچم “نمایش داده شده” اطمینان حاصل میکند که تنها یک پنل در یک زمان فعال است. و انتقال event handler به کامپوننت فرزند به آن اجازه میدهد که state والد را تغییر دهد.

Diagram showing a tree of three components, one parent labeled Accordion and two children labeled Panel. Accordion contains an activeIndex value of zero which turns into isActive value of true passed to the first Panel, and isActive value of false passed to the second Panel.
Diagram showing a tree of three components, one parent labeled Accordion and two children labeled Panel. Accordion contains an activeIndex value of zero which turns into isActive value of true passed to the first Panel, and isActive value of false passed to the second Panel.

در ابتدا ، Accordion activeIndex برابر 0 است ، بنابراین Panel اول isActive = true را دریافت می کند

The same diagram as the previous, with the activeIndex value of the parent Accordion component highlighted indicating a click with the value changed to one. The flow to both of the children Panel components is also highlighted, and the isActive value passed to each child is set to the opposite: false for the first Panel and true for the second one.
The same diagram as the previous, with the activeIndex value of the parent Accordion component highlighted indicating a click with the value changed to one. The flow to both of the children Panel components is also highlighted, and the isActive value passed to each child is set to the opposite: false for the first Panel and true for the second one.

هنگامی که Accordion activeIndex state به 1 تغییر میکند، Panel دوم isActive = true را دریافت میکند

Deep Dive

کامپوننت‌های کنترل شده و کنترل نشده

به طور معمول، یک کامپوننت با چند state محلی “کنترل نشده” نامیده میشود. به عنوان مثال، کامپوننت اصلی Panel با یک متغیر state isActive کنترل نشده است زیرا والد آن نمیتواند تاثیری بر روی فعال بودن یا نبودن پنل داشته باشد.

متقابلا ، میتوانید بگویید که یک کامپوننت “کنترل شده” است زمانی که اطلاعات مهم در آن توسط prop ها و نه state محلی آن هدایت میشوند. این به کامپوننت والد اجازه میدهد که رفتار آن را به طور کامل مشخص کند. کامپوننت نهایی Panel با isActive prop توسط کامپوننت Accordion کنترل میشود.

استفاده از کامپوننت های کنترل نشده درون کامپوننت های والدشان آسان تر است زیرا نیاز به کانفیگ کمتری دارند. اما زمانی که میخواهید آنها را با هم هماهنگ کنید، کمتر از کامپوننت های کنترل شده انعطاف‌ پذیر هستند. کامپوننت های کنترل شده حداکثر انعطاف‌ پذیری را دارند، اما نیاز به کانفیگ کامل تری از طرف کامپوننت های والد با prop ها را دارند.

در عمل، “کنترل شده” و “کنترل نشده” اصطلاحات فنی دقیقی نیستند—هر کامپوننت معمولاً مجموعه ای از state محلی و prop ها را دارد. با این حال، این یک روش مفید برای صحبت در مورد نحوه طراحی کامپوننت ها و قابلیت هایی است که ارائه می دهند.

هنگام نوشتن یک کامپوننت، در نظر داشته باشید که اطلاعاتی که در آن باید کنترل شده باشد (از طریق prop ها) و اطلاعاتی که باید کنترل نشده باشد (از طریق state) چیست. اما همیشه میتوانید نظر خود را تغییر دهید و بعداً بازطراحی کنید.

یک منبع اصلی برای هر state

در یک برنامه ری‌اکت، بسیاری از کامپوننت‌ها state مخصوص به خود را دارند. برخی از state ممکن است “زندگی” خود را نزدیک به کامپوننت‌های برگ (کامپوننت‌های در پایین درخت) مانند ورودی‌ها داشته باشند. دیگر state ها ممکن است “زندگی” خود را نزدیک به بالای برنامه داشته باشد. به عنوان مثال، حتی کتابخانه‌های مسیریابی سمت-کلاینت معمولا با ذخیره مسیر فعلی در state ری‌اکت پیاده‌سازی میشوند و از طریق prop ها به پایین منتقل میشوند!

برای هر قطعه state منحصر به فرد، شما کامپوننتی که “مالک” آن است را انتخاب خواهید کرد. این اصل همچنین به عنوان داشتن یک “منبع اصلی برای هر state”. شناخته میشود. این به این معنی نیست که همه state در یک مکان زندگی میکنند—اما برای هر قطعه state، یک کامپوننت خاص وجود دارد که آن قطعه اطلاعات را نگه میدارد. به جای تکرار state های مشترک بین کامپوننت ها، آنها را به والد مشترک خود بالا ببرید، و آنها را به کامپوننت های فرزندی که نیاز به آنها دارند، منتقل کنید.

برنامه شما هنگام کار بر روی آن تغییر خواهد کرد. معمول است که در حین کار بر روی آن، state را به پایین یا به بالا ببرید در حالی که هنوز در حال یافتن مکان زندگی هر قطعه state هستید. این ها همه بخشی از فرایند است!

برای دیدن اینکه این در عمل با چند کامپوننت دیگر چگونه است، Thinking in React را بخوانید.

Recap

 • وقتی میخواهید دو کامپوننت را هماهنگ کنید، state آنها را به والد مشترک آنها منتقل کنید.
 • سپس اطلاعات را از طریق prop ها از والد مشترک به پایین منتقل کنید.
 • در نهایت، event handler ها را به پایین منتقل کنید تا کامپوننت های فرزند بتوانند state والد را تغییر دهند.
 • مفید است که کامپوننت ها را به عنوان “کنترل شده” (توسط prop ها) یا “کنترل نشده” (توسط state) در نظر بگیرید.

Challenge 1 of 2:
ورودی های هماهنگ

این دو ورودی مستقل هستند. آنها را هماهنگ کنید: ویرایش یک ورودی باید ورودی دیگر را با همان متن به روز کند، و بالعکس.

import { useState } from 'react';

export default function SyncedInputs() {
 return (
  <>
   <Input label="First input" />
   <Input label="Second input" />
  </>
 );
}

function Input({ label }) {
 const [text, setText] = useState('');

 function handleChange(e) {
  setText(e.target.value);
 }

 return (
  <label>
   {label}
   {' '}
   <input
    value={text}
    onChange={handleChange}
   />
  </label>
 );
}